Hội đồng Nhân sự - tiền lương

08:38 27/09/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
---------- o0o ----------

I. THÀNH PHẦN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông: Trần Lê Dũng

Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng

2

Ông: Trần Mạnh Hà

Quyền Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Ông: Nguyễn Ngọc Thuần

Cố vấn Hiệu trưởng, Thành viên

4

Bà: Uông Thị Mai Phượng

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Thành Viên

5

Bà: Lê Thị Bắc Hà

Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Thành viên

6

Bà: Đặng Thị Hằng

Chủ tịch Công đoàn, Thành viên

7

Bà: Đào Thị Như Quỳnh

P. Trưởng khoa Kinh tế & Du lịch, Thành viên

8

Bà: Phạm Thị Hồng Thanh

Cán bộ phòng Hành chính – Nhân sự, Thư ký

II. NHIỆM VỤ
1. Phân tích, đánh giá và xây dựng hệ thống tiền lương, chế độ chính sách cho Cán bộ, Giảng viên, Công  nhân  viên theo quy định của pháp luật và gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của Trường Đại học Công nghiệp Vinh.
2. Quy hoạch  nhân  sự  phù  hợp với tình  hình  hoạt động và chiến lược phát triển của Nhà trường.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88