DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

2022-07-21 15:04:37

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS. Trần Mạnh Hà

Chủ tich

2

PGS.TS Trần Anh Tuấn

Phó Chủ tich

3

TS. Nguyễn Ngọc Thuần

Thành viên

4

TS. Trần Lê Sơn

Thành viên

5

TS. Lương Thanh Bình

Thành viên

6

TS. Lê Văn Hỷ

Thành viên

7

TS. Hà Văn Hải

Thành viên

8

TS. Hà Văn Lê

Thành viên

9

NCS. Nguyễn Thanh Quảng

Thư ký


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88