Hội đồng Trường

2020-06-24 10:24:53

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1.Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Trường ĐH Công nghiệp Vinh gồm 13 thành viên, được thành lập theo Nghị quyết số 02/NQ/HNNĐT ngày 23/06/2020, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Trần Lê Dũng

- Chủ tịch Hội đồng Trường

2

Ông Nguyễn Đình Thắng

- Phó chủ tịch Hội đồng Trường

3

TS. Lê Văn Hỷ

- Phó chủ tịch Hội đồng Trường

4

TS. Hà Văn Hải

- Thành viên

5

Ông Nguyễn Hồng Hải

- Thành viên

6

TS. Nguyễn Xuân Hồng

- Thành viên

7

TS. Phạm Anh Tuấn

- Thành viên

8

ThS. Thái Thị Thùy Trang

- Thành viên

9

ThS. Trần Huỳnh Quang

- Thành viên

10

ThS. Lê Giang Nam

- Thành viên

11

TS. Trần Mạnh Hà

- Thành viên

12

ThS. Phan Ngọc Anh

- Thành viên

13

ThS. Lê Thị Bắc Hà

- Thành viên

2.Nhiệm vụ, quyền hạn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học quy định Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;
  • Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
  • Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;
  • Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của trường đại học;
  • Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;
  • Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường;
  • Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường đại học;
  • Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88