GIỚI THIỆU

16:36 09/10/2018

PHÒNG ĐÀO TẠO (Thành lập: 12 - 06 - 2013)

I. TÊN ĐƠN VỊ: PHÒNG ĐÀO TẠO
Tên tiếng Anh: Office of Academic Affairs

II. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A – Số 26 Nguyễn Thái Học, Phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02383.540216/107 hoặc 0913.055.572

III. GIỚI THIỆU

Phòng Đào tạo được thành lập cùng thời gian với ngày thành lập trường Đại học Công nghiệp Vinh: 12 - 06 - 2013, trường Đại học Công nghiệp Vinh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

A. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện và quản lý công tác đào tạo của Nhà trường, bao gồm: Hoạch định chiến lược phát triển đào tạo; công tác tuyển sinh; nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác mở mã ngành đào tạo mới; xét, công nhận tốt nghiệp cho người học.

B. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đào tạo, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, mở mã ngành mới

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở mã ngành mới, quy mô và phương thức đào tạo;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, biên soạn giáo trình, bài giảng đối với các ngành đào tạo đại học và cao đẳng;

- Chủ trì tổ chức đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo.

2. Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, quy chế về quản lý công tác đào tạo;

- Triển khai thực hiện và giám sát kế hoạch đào tạo hàng năm, kế hoạch giảng dạy từng học kỳ và các hoạt động giáo dục khác;

- Thực hiện điều phối và quản lý công tác giảng dạy của cán bộ giảng viên; phối hợp với các khoa, viện, trung tâm đào tạo tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên;

- Chủ trì tổ chức và đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến sinh viên và công tác giảng dạy của cán bộ giảng viên;

- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định học vụ, quy chế giảng dạy và kịp thời phát hiện, đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan ký hợp đồng thỉnh giảng, xác nhận giờ chuẩn, giờ vượt chuẩn, giờ thiếu cho cán bộ, giảng viên để thực hiện thanh toán theo quy định.

3. Tổ chức, quản lý học tập

- Chủ trì tập huấn, phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình đào tạocho sinh viên;

- Phối hợp kiểm tra, theo dõi nề nếp học tập, quản lý kết quả học tập của sinh viên, tổ chức các kỳ thi giữa kỳ và kết thúc học phần;

- Chủ trì tổ chức xét học tiếp, thôi học, bảo lưu kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên;

- Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại "Quy chế in và quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Công nghiệp Vinh".

4. Tổ chức công tác tuyển sinh

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng;

- Xây dựng kế hoạch và giúp Hội đồng tuyển sinh thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo bậc đại học, cao đẳng theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;

- Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy và VLVH theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ thủ tục, điều kiện và văn bản ký kết hợp đồng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng theo nhu cầu xã hội, liên kết đào tạo trong và ngoài nước;

- Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ dữ liệu tuyển sinh theo quy định tại "Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Trường Đại học Công nghiệp Vinh".

5. Công tác sinh viên

- Giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học;

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên;

- Phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Tổ chức cho sinh viên tham gia thi Olympic và nghiên cứu khoa học, tham gia các phong trào thi đua trong Nhà trường;

- Chủ trì việc xét duyệt chế độ chính sách, học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên. Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên;

- Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; Tổ chức tiếp nhận và quản lý sinh viên trong học tập và rèn luyện theo Quy chế Công tác học sinh sinh viên.

6. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các tiêu chí, các văn bản đánh giá chất lượng đào tạo; Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong Trường;

- Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi;

- Tham mưu, xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi của các môn học;

- Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá theo tiêu chí về kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT;

- Nghiên cứu tình trạng chất lượng, hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, từ đó, xây dựng báo cáo và kiến nghị Hiệu trưởng, các đơn vị liên quan điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo đề ra.

7. Các nhiệm vụ khác

- Tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua do Nhà trường tổ chức;

- Làm việc với các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp để hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Thực hiện công tác quản lý chuyên môn các giáo trình; Đề xuất các hội đồng chuyên môn nghiệm thu các giáo trình, sách chuyên môn và làm thủ tục đề nghị thanh toán.

V. ĐỘI NGŨ

Tổng số cán bộ, chuyên viên tại thời điểm tháng 10 năm 2018: 07 người, trong đó có 01 TS, 02 thạc sĩ, 04 cử nhân.

VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Đào tạo có 02 tổ:

- Tổ Quản lý dạy, học và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Do ThS. Võ Quang Hiệp, Trưởng phòng - Kiêm tổ trưởng.

- Tổ Tuyển sinh và học vụ: Do ThS. Lê Thị Thanh Huyền tổ trưởng.

VII. THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Xây dựng được uy tín trong xã hội về chất lượng đào tạo.

- Đào tạo đạt chất lượng và hiệu quả cao.

- Là đơn vị luôn luôn đạt thành tích xuất sắc.

- Có 01 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ.

VIII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo bằng ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đổi mới chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, gắn với thực tiễn và nhu cầu xã hội.

- Kiểm định chất lượng đạt theo tiêu chuẩn quốc gia.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88