Kế hoạch tài chính

16:28 26/09/2018

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu quản lý các lĩnh vực sau:

- Lập kế hoạch, sử dụng nguồn tài chính của Nhà trường, phân tích các hoạt động kinh tế.

- Công tác tài chính, kế toán.

- Công tác quản lý vốn, tài sản.

- Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế.

- Kiểm soát các chi phí hoạt động của Nhà trường.

- Công tác chi trả tiền lương, phụ cấp cho người lao động.

- Công tác miễn giảm học phí, chi trả tiền học phí.

- Thực hiện các chức năng khác do Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu giao.

II. NHIỆM VỤ

- Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Nhà trường tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền thu từ học phí, thu từ các dịch vụ khác và sử dụng vật tư, theo dõi đối chiếu công nợ.

- Cung cấp đầy đủ toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của Nhà trường nhằm giúp cho HĐQT , ban Ban giám hiệu điều hành quản lý các hoạt động kinh tế tài chính ở Nhà trường đạt hiệu quả cao.

- Phản ánh đầy đủ toàn bộ tài sản hiện có cũng như sự vận động của tài sản tại Nhà trường nhằm quản lý chặt chẽ và bảo vệ tài sản đó đểnâng cao hiệu quả của việc sử dụng tài sản đó.

- Phản ánh đầy đủ các khoản chi phí bỏ ra trong quá trình SXKD cũng như kết quả của quá trình đó đem lại, nhằm kiểm tra được việc thực hiện nguyên tắc tự bù đắp chi phí và có lãi trong kinh doanh.

- Phản ánh đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của Nhà trường để các nhà đầu tư, các cổ đông, các khách hàng, các nhà cung cấp… lựa chọn mối quan hệ phù hợp nhất để quá trình đầu tư, góp vốn, mua hàng hay bán hàng đạt hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác và phát triển vốn của Nhà trường, chủ trì tham mưu trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn và hoàn trả vốn vay, lãi vay của Nhà trường.

- Triển khai công tác nghiệp vụ kế toán trong Nhà trường.

- Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, công tác quản lý thu chi tài chính của Nhà trường, thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo quy chế chi tiêu tài chính và được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước phản ánh trung thực kết quả hoạt động của Nhà trường.

- Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ.. trong Nhà trường và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu.

- Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính trình Ban giám hiệu ban hành hoặc đề xuất với Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, và các cơ quan ban ngành liên quan.

- Lập hồ sơ vay vốn trung hạn, ngắn hạn Ngân hàng, lập kế hoạch và quy định huy động vốn từ các nguồn khác phục vụ cho hoạt động của Nhà trường khi cần thiết. Chủ trì trong công tác giao dịch với các tổ chức tài chính có liên quan.

- Kiểm tra định kỳ về công tác kế toán, thực hiện chế độ chính sách, kỷ luật thu chi tài chính, kế toán vốn và các loại tài sản khác trong Nhà trường nhằm thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước đã quy định.

- Cùng với các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện công tác nghiệm thu các công trình và thanh quyết toán theo đúng quy định.

- Là đầu mối phối hợp với các phòng, ban tham mưu trong việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán. tài sản của Nhà trường.

- Tham gia tổ mua sắm, đấu thầu.

- Xử lý sai sót cho sinh viên trong quá trình nộp học phí.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu và HĐQT, BKS.

Bài viết cùng danh mục


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88