Nhân sự khoa

10:41 04/10/2018
Ban lãnh đạo khoa

TRƯỞNG KHOA

Trưởng khoa: TS. Lê Văn Hỷ

Điện thoại: 0383. 535232 - 111

Di động: 0903.912.560
Email: levanhy.phd@gmail.com ,

Mảng công việc phụ trách:

- Quản lý chung công việc của Khoa Kinh tế - Du lịch

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc mở các ngành đào tạo dài hạn và ngắn hạn; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên môn; tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ vào sản xuất và cuộc sống

- Chủ trì các cuộc họp, hội thảo của Khoa; đại diện Khoa thực hiện các giao dịch công tác liên quan đến Khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

PHỤ TRÁCH KHOA

Phụ trách khoa: ThS. Đào Thị Như Quỳnh -

Điện thoại: 0383. 535232 - 111

Di động: 0913.327.008
Email: daonhuquynhiuv@gmail.com , quynhdao@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách chung, giúp Trưởng ​khoa, Hiệu trưởng quản lý, điều hành mọi công việc của Khoa, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan do mình phụ trách.
 • Tổ chức nhân sự trong Khoa; định kỳ giúp Hiệu trưởng đánh giá cán bộ, giảng viên; quy hoạch công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Khoa; đề nghị lên Ban Giám hiệu xét hết thời gian tập sự cho giảng viên của Khoa.
 • Tổ chức, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; quy định lề lối làm việc, hồ sơ của cán bộ, giảng viên; trực tiếp quản lý cán bộ làm công tác văn phòng Khoa.
 • Quản lý nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, hoạt động thực tập, thực tế; tham mưu giúp Hiệu trưởng đánh giá, kiểm định chất lượng dạy và học.
 • Đề cử các Tổ trưởng bộ môn; giáo vụ văn phòng Khoa; phân công giảng viên chủ nhiệm lớp do Khoa quản lý; kiêm nhiệm tổ trưởng tổ giảng viên chủ nhiệm.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc mở các ngành đào tạo dài hạn và ngắn hạn; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên môn; tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.
 • Phối hợp Trưởng Khoa Chủ trì các cuộc họp, hội thảo của Khoa; đại diện Khoa thực hiện các giao dịch công tác liên quan đến Khoa.
 • Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên trong Khoa.
 • Kiêm nhiệm tổ phó bộ môn kế toán
 • Giảng dạy môn: Tài chính doanh nghiệp, toán tài chính......
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.


GIÁO VỤ KHOA :

Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giảng viên tổ bộ môn kế toán
Điện thoại: 0383. 535232 - 111.

Di động: 0979.494.424
Email: huyennguyeniuv@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giúp lãnh đạo khoa theo dõi công tác hành chính của Khoa.

- Giúp lãnh đạo khoa soạn thảo, ban hành các văn bản về hoạt động của Khoa; thông tin về hoạt động Khoa lên trang mạng của Trường; làm thư ký Khoa.

- Tổ chức thực hiện các công việc hành chính, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong Trường; trong Khoa; tổ chức thực hiện chuyển, nhận công văn và thực hiện công tác lưu trữ, làm báo cáo định kỳ, đột xuất  theo quy định của Khoa.

- Giúp lãnh đạo Khoa theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác và quy chế làm việc của cán bộ, giảng viên trong Khoa; quản lý quỹ Khoa.

-  Giúp lãnh đạo Khoa quản lý tài liệu phục vụ giảng dạy, công tác lưu trữ ở Khoa.

-  Đón tiếp sinh viên, phụ huynh và ghi nhận các vấn đề cần giải quyết.

- Thực hiện công tác giảng dạy môn: Kế toán hành chính sự nghiệp, bài tập ghi sổ..........

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Khoa GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

ThS. Đoàn Thị Hà
Di động: 0988.366.557

Email: hadoan@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Trưởng ban kiểm soát

- Phụ trách bộ môn Quản lý công nghiệp và du lịch.

- Phối hợp Phòng Đào tạo, Khoa công nghệ Lập kế hoạch giáo viên. Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Phân công giáo viên hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp

- Quản lý, theo dõi công tác giảng dạy của giảng viên trong bộ môn.

- Hợp tác với các giảng viên trong tổ bộ môn nghiên cứu các phương pháp giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo, cập nhật công nghệ mới.

- Tổ chức và chủ trì các hoạt động chuyên môn của bộ môn.

- Theo dõi, quản lý lịch dạy của giảng viên trong bộ môn, ký duyệt đề thi giữa kỳ, cuối kỳ của tổ bộ môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công.

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......


ThS. Hoàng Thị Thu Hiền
Di động: 0947.483.045

Email: hienhoang@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn: Quản trị học,  Thống kê kinh doanh, Kinh tế lượng

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công

Lê Trà Giang
Di động: 0942.331.903

Email: giangle@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn: Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị bếp.....

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ bộ môn, Trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công


ThS. Chu Lan Anh
Di động: 0964.220.245

Email: anhchu@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn: Tâm lý học du lịch,  Quản trị du lịch bền vững và du lịch sinh thái

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ bộ môn, Trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công

ThS. Lê Diệu Thúy
Di động: 0987.007.088

Email: thuyle@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn:Kế toán doanh nghiệp P1,2,3,4

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ bộ môn, Trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công


ThS. Ngô Thị Tươi
Di động: 0165.924.5431

Email: tuoingo@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn:Kế toán thuế, thuế ứng dụng......

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ bộ môn, Trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công

ThS. Phan Khánh Hồi
Di động: 0982.163.087

Email: hoikhanh@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Giảng dạy các môn: Hệ thống thông tin kế toán, nguyên lý kế toán......

- Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Cấp Trường......

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ bộ môn, Trưởng/ Phụ trách khoa, Trường phân công


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88