Cơ cấu tổ chức Công Đoàn

2022-01-10 10:34:00

Chủ tịch

Đặng Thị Hằng

Cấp ủy - TP. Đào tạo

0918.381.888

hangdang@iuv.edu.vn

P. Chủ tịch

Lê Thị Bắc Hà

Cấp ủy – TP. HC-NS

0942.228.099

hale@iuv.edu.vn

P. Chủ tịch

Đoàn Thị Hà

Trưởng BKS

0988.366.557

hadoan@iuv.edu.vn

TB nữ công

Đào Thị Như Quỳnh

PT Khoa kinh tế

0913.327.008

quynhdao@iuv.edu.vn

Chủ nhiệm UBKT

Nguyễn Việt Cường

Giảng viên

0915.346.005

cuongnguyen@iuv.edu.vn

P. chủ nhiệm UBKT

Phùng Thị Thanh

PT Khoa Công nghệ

0987.625.515

thanhphung@iuv.edu.vn

P Ban nữ công

Phạm Thị Hồng Thanh

Nhân viên

0935.751.666

thanhpham@iuv.edu

Ủy viên

Cao Thị Phương Nhung

Giảng viên

0916.699.604

nhungcao@iuv.edu.vn

Kế toán

Hà Thị Ngọ

Nhân viên

0916.450.086

ngoha@iuv.edu.vn
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88