Biểu mẫu dành cho sinh viên

15:17 05/10/2018

Một số biểu mẫu cần thiết cho sinh viên.

- Mẫu 1: Đơn xin hoãn thi.

- Mẫu 2: Đơn xin đăng ký giáo viên hướng dẫn làm đồ án môn học/ đồ án chuyên ngành/ đồ án tốt nghiệp.

- Mẫu 3: Đơn xin đăng ký thực tập tốt nghiệp.

- Mẫu 4: Đơn xin thi bổ sung do hoãn thi.

- Mẫu 5: Đơn xin cấp giấy giới thiệu.

- Mẫu 6: Đơn xin đăng ký giáo viên hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

- Mẫu 7: Đơn xin xét tốt nghiệp.

- Mẫu 8: Đơn xin cấp bảng điểm

- Mẫu 9: Hướng dẫn chi tiết trình bày bản thuyết minh đồ án, báo cáo thực tập
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88