Mẫu đơn

2022-01-05 10:11:00

1. Mẫu đơn xin thôi học /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9a37fb0565dc5d39.332e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e207468c3b4692068e1bb8d632e646f63.doc

2. Mẫu đơn xin trở lại học tập /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.93ec9d83c5e3d4ad.312e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e207469e1babf702074e1bba5632068e1bb8d632e646f63.doc

3. Mẫu đơn xin bảo lưu và nghỉ học tạm thời /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.995c2c14d88ad0cc.322e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2062e1baa36f206cc6b0752076c3a0206e6768e1bb892068e1bb8d632074e1baa16d207468e1bb9d692e646f63.doc

4. Mẫu đơn xin chuyển trường

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a6849c8e00b182d3.30342d6d61752d646f6e2d78696e2d63687579656e2d7472756f6e672e646f63.doc

5. Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9fe2f594ae995f10.342e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2063e1baa570206ce1baa169207468e1babb2073696e68207669c3aa6e2e646f63.doc

6. Mẫu đơn xin thôi học /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.bf329e0a3c873af0.332e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e207468c3b4692068e1bb8d632e646f63.doc

7. Mẫu bản tường trình sự việc

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b4e8f84849439937.395f204d61752062616e2074756f6e67207472696e6820737520766965632e646f63.doc

8. Mẫu biên bản ghi nhận vi phạm nội quy Nhà trường

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9f245be91ad872b7.31305f4d617520424220474849204e48414e2056495048414d204e515144206e68617472756f6e672e646f63.doc

9. Mẫu phiếu đánh giá rèn luyện HSSV

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9bb1c2ebe8e3afa0.31325f6d61755f70686965755f64616e685f6769615f72656e5f6c7579656e5f485353562e646f6378.docx

10. Mẫu đơn xin nộp chầm học phí hoặc nộp 2 lần

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.ba68f344014fe3e2.31335f204d617520646f6e2079657520636175206e6f7020686f63207068692032206c616e20686f6163206e6f70206368616d2e646f63.doc

11. Mẫu bản kiểm điểm

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b1da73d215b93e54.31345f204d61752062616e206b69656d206469656d2e646f63.doc

12. Mẫu đơn xin cấp giấy hoàn thành chương trình học

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.b895b5d8ed717ad5.c490c6a04e2058494e2043e1baa450204749e1baa45920484fc3804e205448c3804e48204348c6afc6a04e47205452c38c4e482e646f63.doc

13. Mẫu đơn xác nhận là sinh viên đang học tại trường

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.bc3fe3fb7569e5ad.392e20495556202d204de1baab75204769e1baa5792078c3a163206e68e1baad6e2073696e68207669c3aa6e2e646f63.doc

14. Mẫu đơn xin học lại/cải thiện

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9ef6ff9f26b6810e.31302e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e20c4904b2068e1bb8d63206ce1baa1692c63e1baa36920746869e1bb876e20c49169e1bb836d2e646f6378.docx

15. Mẫu giấy vay vốn /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9ada4f7e46de6ef6.3131202e495556202d204de1baab75204769e1baa5792078c3a163206e68e1baad6e2073696e68207669c3aa6e207661792074c3ad6e2064e1bba56e672e646f63.doc

16. Phụ lục VII, VIII (2021 - 2022)

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.8a8bc62950e3f0a5.5068e1bba5206ce1bba563205649492c564949492028323032312d32303232292e646f6378.docx

17. Mẫu đơn học vượt

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.8c98f59a0b095ab2.c490c6a04e2058494e20c490c4824e47204bc39d2048e1bb8c432056c6afe1bba2542e646f63.doc

18. Mẫu đơn xin cấp lại bảng điểm

/cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.94956a6f626aa9db.31382e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2063e1baa570206ce1baa1692062e1baa36e6720c49169e1bb836d2e646f63.doc

19. Mẫu đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a957089785396c02.352e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2063e1baa570206ce1baa1692062e1baa36e2073616f2062e1bab16e672074e1bb9174206e676869e1bb87702e646f63.doc

20. Mẫu đơn xin mượn hồ sơ SV /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.837223c385276443.362e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e206dc6b0e1bba36e2068e1bb932073c6a12053562e646f63.doc

21. Mẫu giấy ủy quyền /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.ae24504d717c5077.372e20495556202d204de1baab75206769e1baa57920e1bba77920717579e1bb816e2e646f63.doc

22. Mẫu Giấy xác nhận SV ngoại trú /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.93223fcdf5bc770c.382e20495556202d204de1baab75204769e1baa5792078c3a163206e68e1baad6e205356206e676fe1baa169207472c3ba2e646f63.doc

23. Mẫu cam kết trả nợ /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a11d7aed43c2890f.31322e20495556202d204de1baab752063616d206be1babf74207472e1baa3206ee1bba32e646f63.doc

24. Mẫu Sơ yếu lý lịch SV /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.94f1ebd84a04ea9d.31332e20495556202d204de1baab752053c6a12079e1babf75206cc3bd206ce1bb8b63682053562e646f63.doc

25. Mẫu đơn xin rút học phí /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a0cac3babc960400.31342e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2072c3ba742068e1bb8d63207068c3ad2e646f6378.docx

26. Mẫu đơn xin cấp KQHT /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9804082d16cc2776.31352e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2063e1baa570204b5148542e646f6378.docx

27. Mẫu đơn xin chuyển ngành học /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.ba6a152874954914.31362e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2063687579e1bb836e206e67c3a06e682068e1bb8d632e646f6378.docx

28. Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.bcd113ce99fbdbc2.31372e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2078c3a9742074e1bb9174206e676869e1bb87702e646f6378.docx

29. Mẫu đơn xin BV ĐATN /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a2da61e895dcf53b.31382e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e20425620c49041544e2e646f6378.docx

30. Mẫu đơn xin rút hồ sơ SV /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a6287852263428ef.31392e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2072c3ba742068e1bb932073c6a12053562e646f63.doc

31. Mẫu đơn xin cấp xác nhận khung thời gian đào tạo /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a347a22319a8cf3d.32302e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2063e1baa5702078c3a163206e68e1baad6e206b68756e67207468e1bb9d69206769616e20c491c3a06f2074e1baa16f2e646f63.doc

32. Mẫu đơn xin thi Giữa kỳ /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.a1b53d318dc86b0d.32322e20495556202d204de1baab7520c491c6a16e2078696e2074686920474b2e646f63.doc

33. Mẫu đơn xin hoãn thi GK /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.9c18fe8ba73f163e.4de1baa57520312d446f6e2078696e20686f616e207468692e646f63.doc

34. Mẫu đơn xin thi bổ sung do hoãn thi /cms/static/site/sale_cnvinh/uploads/ckeditor/plugin_ckeditor_upload.upload.88cdcd83e1425b0d.4de1baab7520342d446f6e2078696e207468692062e1bb952073756e6720646f20686f616e207468692e646f63.doc
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88